Aktualności i komunikaty

Świdnik, 24 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy Lotników Polskich 1, w Świdniku, tel.: (81) 4687078, adres e-mail: pinb10@o2.pl. Przedstawicielem Administratora jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Rafał Szunke.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl.
  3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in. przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych. Szczegółowe zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
  5. Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).
  6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.

 

Świdnik 06.11.2017 r.

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2017/2018, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych o konieczności podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia dla konstrukcji obiektów, oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Bezwzględnie należy usuwać zalegający na dachach śnieg i lód oraz nawisy lodowe (sople), które mogą mieć miejsce w przypadku ponadnormatywnych opadów.

Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo są: obiekty o lekkich konstrukcjach stalowych dachów, budynki wielkopowierzchniowe, w których może przebywać ludność (centra handlowe, zadaszone baseny, hale sportowo-widowiskowe, hale produkcyjne itp.), obiekty nie użytkowane i nie remontowane od wielu lat, stwarzające potencjalne zagrożenie oraz roboty budowlane, na które mogą mieć wpływ niskie temperatury. Niewłaściwe utrzymanie tych obiektów przy gwałtownym ataku zimy, może być przyczyną osłabienia konstrukcji budynków, a tym samym doprowadzić do katastrofy budowlanej. Obowiązek utrzymania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych w dobrym stanie technicznym oraz jego bezpiecznego użytkowania wynika z art. 61 ustawy Prawo budowlane.

Równocześnie informuję, że w mocy prawnej pozostaje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązku w zakresie usuwania śniegu i lodu.

Świdnik 06.11.2017 r.

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom, właścicielom i użytkownikom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 obiekt budowlany należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska itp. Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu, jego właściciel, zarządca lub użytkownik ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione. W szczególności należy zwrócić uwagę na konieczność poddania obiektu budowlanego kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz na usuwanie nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska na skutek pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym bądź zatrucia gazem.

Należy podkreślić, że ten kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a – ustawy Prawo budowlane).