Aktualności i komunikaty

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r. inspektorat jest nieczynny.

 

Obsługa interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przyjmowanie dokumentów w godzinach:

7:00 – 8:30
13:30 – 14:30

Tel. (81) 468-70-78

 

Koordynator do Spraw Dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku:

Rafał Szunke – tel. (81) 468-70-78

Świdnik, 24 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą przy Lotników Polskich 1, w Świdniku, tel.: (81) 4687078, adres e-mail: pinb10@o2.pl. Przedstawicielem Administratora jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Rafał Szunke.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl.
  3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest wykonywanie zadań statutowych jednostki, w tym m.in. przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych. Szczegółowe zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
  5. Podanie danych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego jednostki, wynikającego z przepisów UE i krajowych (art. 6 pkt 1 e Rozporządzenia UE 2016/679).
  6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu jedynie instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.

Świdnik,  14 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT

W  związku  ze  zbliżającym  się  okresem  zimowym  2019/2020, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom  i  właścicielom obiektów  budowlanych  o  konieczności podejmowania  działań  zmierzających  do  wyeliminowania  zagrożenia dla  konstrukcji  obiektów, oraz  mogących  powodować  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska. Bezwzględnie  należy  usuwać  zalegający  na  dachach  śnieg  i  lód  oraz  nawisy  lodowe  (sople), które  mogą mieć  miejsce  w  przypadku ponadnormatywnych  opadów.

Szczególnie  narażone  na  niebezpieczeństwo są: obiekty o  lekkich  konstrukcjach stalowych  dachów, budynki  wielkopowierzchniowe, w  których  może  przebywać ludność (centra  handlowe, zadaszone baseny, hale  sportowo-widowiskowe, hale produkcyjne itp.), obiekty nie użytkowane  i  nie remontowane od  wielu  lat, stwarzające  potencjalne  zagrożenie  oraz  roboty  budowlane, na  które  mogą  mieć  wpływ  niskie  temperatury. Niewłaściwe  utrzymanie  tych  obiektów  przy  gwałtownym  ataku  zimy, może  być  przyczyną osłabienia  konstrukcji  budynków, a  tym  samym  doprowadzić  do  katastrofy  budowlanej. Obowiązek  utrzymania przez  właścicieli  lub  zarządców  obiektów  budowlanych  w  dobrym  stanie  technicznym  oraz  jego  bezpiecznego  użytkowania  wynika   z  art. 61  ustawy  Prawo  budowlane.

Równocześnie  informuję, że  w  mocy  prawnej  pozostaje  Rozporządzenie Porządkowe  Nr 1 Wojewody  Lubelskiego z  dnia  29  stycznia  2006 r. w  sprawie  nałożenia  na  właścicieli  lub  zarządców  obiektów  budowlanych  obowiązku w  zakresie  usuwania  śniegu  i  lodu.

Świdnik,  14 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT

W  związku  z  koniecznością dostosowania  stanu  technicznego  obiektów  budowlanych  do  wymagań  sezonu  grzewczego  w  okresie  jesienno-zimowym  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku przypomina zarządcom, właścicielom i użytkownikom obiektów budowlanych o ciążących  na nich  obowiązkach  związanych  z  utrzymaniem  obiektów  budowlanych, o  których  mowa  w  art. 5  ust. 2, art. 61, art. 62  i  art. 70  ustawy  z  dnia    7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane (tekst  jednolity  w  Dz. U. z 2019 r., poz.  1186  z  późn. zm.). Zgodnie  z  art. 61 obiekt  budowlany  należy  użytkować  zgodnie z  przeznaczeniem, wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  utrzymywać w  należytym  stanie  technicznym  i  estetycznym, nie  dopuszczając  do  nadmiernego  pogorszenia  jego  właściwości  użytkowych    i  sprawności  technicznej, zapewniając  w  szczególności  spełnienie  tzw. wymagań  podstawowych  dotyczących: bezpieczeństwa  konstrukcji, bezpieczeństwa  pożarowego, bezpieczeństwa  użytkowania, odpowiednich  warunków higienicznych, zdrowotnych i  ochrony  środowiska  itp. Aby  zapewnić  właściwe  utrzymanie  obiektu, jego  właściciel, zarządca  lub  użytkownik ma  obowiązek  zapewnić  przeprowadzenie  okresowych  kontroli  przez  osoby  do  tego  uprawnione. W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  konieczność  poddania  obiektu  budowlanego  kontroli  okresowej  stanu  technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i  wentylacyjnych)  oraz  na  usuwanie  nieprawidłowości, które  mogłyby  spowodować  zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź środowiska na  skutek  pożaru, wybuchu, porażenia  prądem elektrycznym  bądź  zatrucia  gazem.

Należy  podkreślić, że  ten  kto  nie spełnia, określonego  w  art.  61, obowiązku  utrzymania  obiektu  budowlanego  w  należytym  stanie  technicznym, użytkuje  obiekt  w  sposób  niezgodny  z  przepisami  lub  nie  zapewnia  bezpieczeństwa  użytkowania  obiektu  budowlanego, podlega  grzywnie  nie  mniejszej  niż  100 stawek  dziennych, karze  ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia  wolności  do  roku  (art. 91a – ustawy  Prawo  budowlane).